Socialna služba

Delo socialne delavke v Domu je vezano na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod v Dom in na bivanje v Domu, pri čemer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku upoštevajo maksimalne življenjske možnosti.

Kakovost življenja starostnika v institucionalnem varstvu je odvisna od ravnotežja med dobro oskrbo materialnih potreb in zagotavljanjem dobrih pogojev za kakovostno osebno življenje in medčloveško sožitje. Stanovalec v domu mora biti tisti, ki se mu v skladu z možnostmi čimbolj prilagajamo vsi zaposleni v domu.

V Domu upokojencev Polzela si prizadevamo stanovalcem ponuditi tisto obliko oskrbe, ki mu v danem trenutku najbolj ustreza oziroma mu pomaga pri vživljanju v novo okolje.

Novi stanovalec doma se najprej sreča s socialno delavko, ki mu pomaga, da iz svojih bogatih življenjskih izkušenj črpa moč za življenje v novem okolju.

Pri svojem delu socialna delavka stanovalcem doma svetuje, jih vodi, zastopa, skrbi za njihovo socialno oskrbo ter jih ob tem obravnava tako individualno kot skupinsko.

Pri svojem delu se opira na naslednje metode socialnega dela:

 • svetovanje,
 • obravnava (individualna, skupinska),
 • intervencija,
 • zastopanje,
 • preskrba in oskrba. 

Delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom:

 • delo s prejetimi vlogami,
 • svetovalni razgovor s prosilcem in svojci,
 • urejanje prosilčeve dokumentacije,
 • pomoč posamezniku in družini,
 • možnost uveljavljanja različnih oblik pomoči pred sprejemom.

Delo socialne delavke ob sprejemu novega stanovalca v dom:

 • priprava potrebne dokumentacije za sprejem bodočega stanovalca,
 • delo z novo sprejetim stanovalcem in njegovimi svojci,
 • seznanitev s strokovnimi delavci in osebjem na oddelku,
 • namestitev stanovalca v sobo, predstavitev ostalim stanovalcem na skupini ter seznanitev z življenjem v domu,
 • seznanitev novega stanovalca s hišnim redom,
 • sklenitev dogovora o zagotavljanju storitve institucionalnega varstva,
 • urejanje osebnih zadev za stanovalce (osebne in zdravstvene izkaznice, denarne zadeve, prijava začasnega ali stalnega bivališča, urejanje skrbništva),
 • strokovno sodelovanje v timu, v okviru reševanja socialnovarstvene in zdravstvene problematike,
 • povezovanje z drugimi strokovnimi službami v domu in izven doma.

Pomoč na novo sprejetemu stanovalcu in njihovim svojcem pri vključevanju in prilagajanju na novo življenjsko okolje nudi socialna služba z naslednjimi postopki:

 • spodbujanje stanovalcev k vključitvi v različne domske aktivnosti (skupina za samopomoč, bralna skupina, pevski zbor,…),
 • svetovalni razgovori s stanovalci, ki potekajo individualno ali skupinsko (reševanje težav in problemov osebne narave),
 • izdelava individualnega načrta za vsakega na novo sprejetega stanovalca in spremljanje zagotavljanja postavljenih ciljev,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami (CSD, bolnišnica, društva,…),
 • vodenje skupine v domu in sodelovanje pri izvajanju raznih domskih prireditev,
 • pomoč pri vodenju in sodelovanje s prostovoljci. 
Skip to content