Skupne službe

V skupnih službah smo zaposleni: direktorica, poslovna sekretarka, hišnik, vzdrževalec, tri finančno računovodske delavke in računovodja.

Direktorica vodi in upravlja celoten zavod, organizira in usklajuje delovni proces, pripravlja predloge letnih delovnih načrtov in programov razvoja doma ter poročila o njihovem izvrševanju in rezultatih poslovanja. Vodi strokovni svet doma, načrtuje, vodi in organizira strokovno delo, pripravlja predloge za delovne in razvojne programe ter še mnogo drugih nalog, določenih z zakonom oziroma s splošnimi akti doma.

Poslovna sekretarka ji pri vsem tem  nudi administrativno pomoč. Sprejema obiskovalce in poslovne partnerje, pošto, ki jo razvršča in tudi odpravlja. Skrbi za urejenost dokumentacije in pravilno shranjevanje dokumentarnega gradiva, vodenje vseh vrst kadrovskih evidenc za delavce in urejanje dokumentacije osnovnega zdravstvenega varstva in socialnega zavarovanja, vodenje evidence registracije delovnega časa, vodenje evidence prejetih računov in njihovih plačil ter druge naloge. 

Hišnik in vzdrževalec   skrbita  za redno vzdrževanje objektov  ter strojev in naprav, s katerim se ohranjajo stvari v dobrem stanju in omogočajo njihovo nemoteno uporabo. Opravljata vsa manjša popravila in odpravljata okvare. 

Prav tako skrbita tudi za vzdrževanje in čiščenje okolice doma skozi vse leto. V delo so vključeni tudi stanovalci, ki izkazujejo interes za sodelovanje. 

Finančno računovodske delavke in računovodja skrbimo za vrednostno spremljanje in proučevanje pojavov, ki so povezani s poslovanjem poslovnega subjekta. Osnovni cilj računovodskega procesa ( spremljanja, proučevanja in prikazovanja poslovnih dogodkov ) je izdelava računovodskih izkazov in poročil ter njihova razlaga. Pokrivamo področje nabave ( vodenje skladišča živil, potrošnega materiala in DI ),vodenje analitične kartoteke materiala, javna naročila, obračun oskrbnin in zdravstvene nege, vodenje  blagajne, obračun plač, vodenje evidence OS, evidenca saldakontov ter druge naloge.

Vsi zaposleni se trudimo, da s svojim delom prispevamo kanček v mozaik uspešnosti našega zavoda.

Skip to content