Katalog informacij javnega značaja

1.OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

1.1.NAZIV ORGANA

Dom upokojencev Polzela

SKRAJŠANA OBLIKA

DU Polzela

NASLOV

Pot v Šenek 7

3313 Polzela

KONTAKT

telefon: 031 674 786

e-mail: info@dupolzela.si

MATIČNA ŠTEVILKA

5055903000

DAVČNA ŠTEVILKA

SI78494214

1.2.ODGOVORNA URADNA OSEBA

mag. Eva Lenko, direktorica

1.3.DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA

januar 2006

1.4.DATUM ZADNJE SPREMEMBE

marec 2018 

1.5.KATALOG JE DOSTOPEN NA SPLETNEM NASLOVU

https://www.dupolzela.si/

1.6.DRUGE OBLIKE KATALOGA

V prostorih Doma upokojencev Polzela, Pot v Šenek 7, 3313 Polzela, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja v tiskani in elektronski obliki.

Uradne ure: 

-ponedeljek od 8h do 10h

-petek od 8h do 10h

Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti informacijo na vpogled, pridobiti njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. 

2.SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1.ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

PODATKI O ORGANIZACIJI

Dom upokojencev Polzela (v nadaljevanju dom) je bil ustanovljen kot javni socialnovarstveni zavod s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 022-03/93-9/44-8 z dne 6.5.1993, ki je bil spremenjen in dopolnjen s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Doma upokojencev Polzela v javni socialnovarstveni zavod št. 571-12/2001-1 z dne 20.11.2001, ter s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah Sklepa o preoblikovanju Doma upokojencev Polzela v javni socialnovarstveni zavod št. 01403-136/2009/4 z dne 6.10.2009.

Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod št. vložka 10/00120/00 dne 12.6.1998.

OPIS DELOVNEGA PODROČJA

Dejavnost zavoda je institucionalno varstvo starejših ali odraslih s posebnimi potrebami. Izvaja se kot javna služba, ki nudi socialnovarstvene storitve (standardne, nadstandardne in dodatne storitve) za svoje stanovalce. Svojim uporabnikom nudimo tako celodnevno institucionalno varstvo, kot dnevno varstvo in tudi začasno varstvo. 

Dom kot osnovno dejavnost v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur.l.RS, št. 69/07 in 17/08) in Aktom o ustanovitvi izvaja dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna služba, opravlja pa tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov. 

V okviru opredelitve iz prejšnjega odstavka opravlja dom sledeče dejavnosti:

– kot osnovno dejavnost:

Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)

Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.

– kot dodatno – gospodarsko dejavnost:

C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

I 56.101 Restavracije in gostilne

I 56.103 Slaščičarne in kavarne

I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 

I 56.290 Druga oskrba z jedmi

I 56.300 Strežba pijač

L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških dejavnosti

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih storitev, razen obvezne socialne varnosti

R 90.030 Umetniško ustvarjanje 

R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

S 96.021 Frizerska dejavnost

S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

S 96.040 Dejavnosti za nego telesa 

S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Javni domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi so v lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS). Za opravljanje svoje dejavnosti javni zavodi v skladu z aktom o ustanovitvi upravljajo s stvarnim premoženjem v lasti RS. 

Sredstva za izvajanje socialno varstvene dejavnosti zavod pridobiva z zaračunavanjem storitev, ki jih koristijo stanovalci zavoda. Zdravstvena dejavnost se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). Zavod je član Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (v nadaljevanju: SSZS).

SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Dom je organiziran enovito. Zaradi uspešnega doseganja poslovnih interesov in ciljev ter zaradi specifičnosti dejavnosti po posameznih delih delovnega proces je organiziran v naslednje organizacijske enote oz. službe:

-služba zdravstvene nege in oskrbe, 

-socialna služba 

-služba prehrane, 

-finančno računovodska služba, 

-pralnica.

2.2.KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE PRISTOJNIE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba za posredovanje informacij:

socialna delavka, Katja Tomažič, univ. dipl. soc. delavka

Pot v Šenek 7

3313 Polzela

Telefon: 03/ 703 34 07

Faks: 03/ 572 00 23

e-mail: katja.tomazic@dupolzela.si

mag. Eva Lenko, direktorica Doma upokojencev Polzela, je na podlagi 1. odstavka 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP – 2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) (v nadaljevanju: ZDIJZ), z dne 1.9.2017 za uradno osebo za posredovanje informacij javnega značaja imenovala na ta položaj Katjo Tomažič, univ. dipl. soc. delavko. Kot uradna oseba skrbi za posredovanje informacij, ki so enotne za Dom upokojencev Polzela in so opredeljene v tem katalogu. 

2.3.SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

DRŽAVNI PREDPISI

Zakon o socialnem varstvu

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/77822

Zakon o nalezljivih boleznih

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/72546

Zakon o prijavi prebivališča

–  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2294?sop=2016-01-2294

Zakon o varstvu osebnih podatkov

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-4690?sop=2007-01-4690

Zakon o javnih uslužbencih

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-3411?sop=2007-01-3411

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-4891?sop=2009-01-4891

Zakon o javnih financah

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2011449

Zakon o računovodstvu

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1999-01-1032?sop=1999-01-1032

Zakon o javnem naročanju

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/124000

Zakon o delovnih razmerjih

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/112301

Zakon o zaposlitveni  rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/78532

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnostih

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/75918

Zakon o uravnoteženju javnih financ

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20121700

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20103387

Zakon o splošnem upravnem postopku

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2006970

Zakon o zavodih

-http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10

Zakon o zdravstveni dejavnosti

-http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

-http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213

Zakon o pacientovih pravicah

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-0455?sop=2008-01-0455

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

-http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP11

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v RS

-http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP78

Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi

-http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP52

Pravilnik o metodologiji oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev

-http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7728

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-1637/pravilnik-o-postopkih-pri-uveljavljanju-pravice-do-institucionalnega-varstva

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

-https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/98087

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive

-http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2000-01-4443

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa

-http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV635

Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva

-http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5642

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020

-https://www.uradni-list.si/1/content?id=113130

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

-http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3348

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

-http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3562

Splošni dogovor izvajalcev zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017

-http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/82D005B0A48C9A75C1258164002781BA?OpenDocument

Nacionalni program paliativne oskrbe

-http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/aktualno/javna_razprava/javna_razprava_2008/nac_plan_paliativna_oskrba/Paliativa-_07._november_2008_-_javna_rasprava.doc

PREDPISI EVROPSKE UNIJE

Direktiva o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti

-http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31979L0007&qid=1484811219288&from=SL

2.4.SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Načrt dela za posamezno leto

Finančni načrt za posamezno leto

Letno poročilo za posamezno leto

2.5.SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Odločanje o sprejemu, premestitvi v okviru zavoda ali v drug zavod, ter odločanje o odpustu iz zavoda,

Prijava začasnega bivališča,

Odločanje v postopkih javnega naročanja,

Odločanje o dostopu do informacij javnega značaja,

Odločanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku,

Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah.

2.6.SEZNAM JAVNIH EVIDENC S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Evidenca o zaposlenih delavcih,

Evidenca o plačah zaposlenih delavcev,

Evidenca o poškodbah pri delu,

Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja,

Evidenca zbirke podatkov o drugih zaposlenih,

Evidenca zbirke podatkov o dobaviteljih,

Evidenca zbirke podatkov o zunanjih uporabnikih storitev,

Evidenca zbirke podatkov o stanovalcih,

Evidenca zbirke podatkov o zdravstvenem stanju stanovalcev.

Do podatkov iz navedenih evidenc je možno dostopati pod pogoji in na način, kot ga določa Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).

2.7.SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Cenik storitev oskrbe

2.8.NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV

INTERNI AKTI

Sklep o oblikovanju Doma upokojencev Polzela

Podatki o subjektu AJPES

Statut Doma upokojencev Polzela

Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest DU Polzela + organizacijska shema

Pravilnik o delovnih razmerjih

Pravilnik o odgovornosti

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov ter Navodila za izvajanje videonadzora v DUP

Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu (obrazec)

Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnih mestih

Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc

Načrt integritete

Plan strokovnih izobraževanj za tekoče leto 

Plan aktivnosti za tekoče leto

Poslovnik o delu Sveta

Promocija zdravja in telesne dejavnosti na delovnem mestu – brošura

Načrt aktivnosti promocije za zdravje v tekočem letu 

Pravilnik o blagajniškem poslovanju

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o uporabi službenih vozil in zasebnih vozil v službene namene

Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom

Hišni red 

Pravilnik o postopkih ob sprejemu, premestitvi in odpustu stanovalcev v DUP

Pravilnik o  vrsti in evidentiranju storitev, razvrščanju stanovalcev v kategorije oskrbe in plačevanju storitev

Pravilnik o zaračunavanju in plačevanju oskrbe ter dodatnih storitev

Pravilnik o ravnanju z denarnimi sredstvi stanovalcev doma in njihovimi žepninami

Pravilnik o vključevanju stanovalcev DU Polzela v vsakodnevne dejavnosti in oblikah nagrajevanja

Pravilnik o reševanju pritožb, mnenj in ugovorov v Domu upokojencev Polzela 

Navodila za odpiranje skrinjice pritožb in pohval Doma upokojencev Polzela

Navodila in opis postopka o čakalnih vrstah za sprejem v Dom upokojencev Polzela

Navodila za preprečevanje širjenja MRSA

Načrt pripravljenosti v primeru epidemije, pandemije gripe in gripi podobnih obolenj v DUP

Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v DUP

Načrt gospodarjenja z odpadki v DUP

Navodila za ravnanje z odpadki v DUP

Dogovor o zdravljenju stanovalcev Doma upokojencev Polzela

Odločba – učni zavod 2016-2021

Pravilnik o izvajanju posebnih varovalnih ukrepov v Domu upokojencev Polzela

ZLOŽENKE

Zloženka Doma upokojencev Polzela

Poti sodelovanja uporabnikov pri izvajanju storitev

Zloženka socialne službe

Zloženka delovne terapije

Zloženka službe za zdravstveno nego in oskrbo

Zloženka fizioterapije (strokovna pomoč pri ohranjanju ali izboljšanju sposobnosti samostojnega gibanja)

Zloženka sprejem v dom (koristna navodila in informacije o življenju v domu)

3.OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

NEPOSREDEN DOSTOP

OSEBNO

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo v Domu upokojencev Polzela, Pot v Šenek 7, Polzela. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja Doma upokojencev Polzela je v fizični obliki na voljo na sedežu doma.

PO ELEKTRONSKI POTI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu Doma upokojencev Polzela (dostopen na:https://www.dupolzela.si/), kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij.

DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Doma upokojencev Polzela ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih doma, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je dom dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu ZDIJZ, so na primer:

-tajni podatek,

-poslovna skrivnost,

-osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov,

-podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka,

-podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka,

-podatek dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnosti doma in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti doma in drugi.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

OSEBNO V PROSTORIH

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih doma, in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek za obravnavo vaše zahteve je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

PREKO TELEFONA

Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno navedete, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

PO ELEKTRONSKI POŠTI

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in dom drugačne obveznosti.

USTNA ZAHTEVA

Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v poslovnem času doma. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev doma. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

ZAHTEVA USTNO NA ZAPISNIK

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri domu. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času doma.

PISNA ZAHTEVA V FIZIČNI OBLIKI

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov doma  ali oddate osebno v poslovnem času.

Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Dom mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je dom zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je dom ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga).

Dom vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so: tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

ELEKTRONSKA ZAHTEVA JE ENAKA USTNI ZAHTEVI

Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov doma. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Dom upokojencev Polzela obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni, da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.

Pravice prosilca in obveznosti v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v Domu upokojencev Polzela ali preko telefona.

PISNA ZAHTEVA V ELEKTRONSKI OBLIKI

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. l. RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14). Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).

Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.

Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

DELNI DOSTOP

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, vam bo Dom upokojencev Polzela poskusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bomo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki, pa bomo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače naredili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

STROŠKOVNIK

Dostop do informacij javnega značaja je brezplačen. 

V skladu s 1. odstavkom 16. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) (v nadaljevanju Uredba) lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20€ (z vključenim DDV).

4.SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije so:

1. Postopek namestitve v dom

2. Informacije o prostih kapacitetah

3. Čakalna doba

4. Cenik bivanja

5. Kapaciteta zavoda

6. Urnik obiskov

7. Seznam osebnih stvari ob namestitvi v dom

8. Plačilo storitev

9. Zdravstvene storitve

10. Kategorije oskrbe

Polzela, marec 2018

mag. Eva Lenko, direktorica

Skip to content