Pravice in obveznosti stanovalcev

Oseba, ki je sprejeta v Dom, pridobi s tem pravice in obveznosti stanovalca.

Stanovalci imajo vse pravice, ki jih zagotavljajo Ustava in zakoni, vključno z vsestranskim spoštovanjem osebnosti, dostojanstva in osebne integritete.

Dom nudi vsem stanovalcem možnosti za različne družabne, kulturne, razvedrilne, zaposlitvene in druge dejavnosti.

Stanovalci Doma imajo pravico do prostega izhoda v skladu s hišnim redom, pravico do ustrezne namestitve in sobne opreme, pravico do osebne nege in čiščenja bivalnih prostorov, do zdrave prehrane, po odredbi zdravnika tudi dietne, do zdravstvenega varstva ter drugih osebnih uslug.

Stanovalcem, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo sami skrbeti za svoje potrebe, nudi Dom potrebno pomoč in postrežbo, ki jo izvajajo bolničarke/ji in strežnice/ki.

Stanovalci imajo pravico predlagati izboljšanje pogojev življenja in bivanja v Domu. To lahko storijo v imenu stanovalca tudi svojci in/ali zakoniti zastopniki. Pisne ali ustne predloge in pripombe sprejema direktorica.

Stanovalec ali njegov zastopnik lahko, če s storitvijo ni zadovoljen, v skladu s 94. členom Zakona o socialnem varstvu zoper delo strokovnega delavca vloži ugovor pri Svetu Doma. Ugovor se vloži v roku 8 dni po opravljeni storitvi, zoper katero ugovarja. Svet Doma pretehta ugovor in določi ukrepe, ki se bodo izvajali po 15 dneh od prejema ugovora.

Glede na 105. člen Zakona o socialnem varstvu lahko upravičenec do storitve (stanovalec), njegov zakoniti zastopnik ali sorodnik zahteva uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora.

Stanovalci Doma sprejmejo s prihodom v Dom naslednje obveznosti:

 • da upoštevajo navodila zdravnika in pristojne medicinske sestre glede zdravljenja in osebne nege,
 • da skrbijo za dobre medosebne odnose, razumevanje, spoštovanje in sodelovanje v Domu,
 • da spoštujejo osebno svobodo govora in vesti,
 • da imajo primeren odnos do sostanovalcev in do zaposlenih Doma,
 • da se ravnajo po določilih hišnega reda,
 • da sodelujejo v okviru možnosti, pravic in obveznosti pri upravljanju Doma,
 • da varujejo premoženje, ki ga uporabljajo,
 • da pravočasno poravnajo svoje obveznosti do Doma.

Če stanovalec koristi dopust in je torej odsoten, se mu za ta čas zaračunavajo vsi stroški, razen stroški živil. O svoji odsotnosti mora predhodno obvestiti negovalno osebje ali socialno delavko Doma. Stanovalcu se odsotnost zaračuna, če je skupaj odsoten dva dni ali več.

Vsaka soba stanovalca mora biti oštevilčena in opremljena z imenom in priimkom stanovalca, ki biva v njej. Sobe stanovalci zaradi varnosti zaklepajo sami, zato vsak stanovalec na bivalnem delu prejme svoj ključ. Za morebitne odtujene predmete iz nezaklenjenih sob Dom ne more prevzeti odgovornosti.

Zdravstveno negovalno osebje Doma je v nočnem času organizirano tako, da vstopa v sobe stanovalcev zaradi preverjanja zdravstvenega stanja in počutja stanovalcev. Če stanovalec tega ne želi, prevzema odgovornost, saj mu v tem primeru osebje Doma ne more nuditi morebitne pomoči, ki bi jo potreboval (npr. nujna zdravniška pomoč, če sam ne uspe z alarmnim zvoncem priklicati negovalnega osebja).

Informacije o tem, kje prebiva posamezni stanovalec, so na voljo pri socialni delavki in pri vodji zdravstveno negovalne službe.

Vse napake, ki jih ugotovijo na objektu, opremi in napeljavah, stanovalci ali zaposleni,  je potrebno sporočiti v oddelčno ambulanto, kjer se o tem vodi ustrezna evidenca. Naročila se zabeležijo v za to namenjen zvezek in se oddajo vzdrževalcema Doma. Če je popravilo nujno, glavna ali oddelčna sestra obvesti o okvari vzdrževalca tudi izven njegovega delovnega časa in odredi popravilo.

Za vzdrževanje reda in čistoče v objektih in okolici Doma so zadolžene ustrezne službe, dobrodošla pa je prostovoljna pomoč stanovalcev. Prepovedano je:

 • metati odpadke hrane ali druge predmete skozi okna oziroma prek balkona,
 • izlivati vodo prek balkonov ali skozi okna,
 • krmiti ptice na balkonih in terasah,
 • hraniti domske živali,
 • prinašati v Dom živali brez vnaprejšnjega dogovora.

Stanovalci so dolžni po svojih zmožnostih, tako kot zaposleni, ob neurjih, dežju in sneženju zapirati okna in vrata v vseh dostopnih prostorih doma.

Prehodi na stopniščih, hodnikih, v skupnih prostorih in na funkcionalnem zemljišču morajo biti vedno prosti. 

Skip to content