Pogosto zastavljena vprašanja

Kakšna je oblika organiziranosti Doma upokojencev Polzela?

Dom upokojencev Polzela je javni socialnovarstveni zavod, njegov ustanovitelj je Vlada Republike Slovenije.

Komu je namenjeno bivanje v vašem Domu?

Bivanje v Domu je namenjeno starejšim osebam nad 65 let:

  • ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči,
  • z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom potrebne neposredne osebne pomoči,
  • z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, kar terja stalno neposredno osebno pomoč ter
  • izjemoma tudi mlajšim invalidnim in drugim osebam.

Kako dolgo je potrebno čakati na prosto mesto v vašem Domu?

Kako dolgo bodoči uporabnik čaka na prosto sobo oziroma posteljo v našem Domu je odvisno od psihofizičnega ter zdravstvenega stanja bodočega stanovalca ter od bivanjskega standarda, ki ga želi. Povprečna čakalna doba je od nekaj tednov do nekaj mesecev.

Kje in kako prijavimo potrebo po varstvu in oskrbi v vašem Domu?

Obrazec Vloga za sprejem v institucionalno varstvo je enak za vse domove v Sloveniji. Lahko ga dobite v naši ustanovi ali na našem spletnem naslovu pod rubriko »Postopek pred sprejemom v Dom«. Na osnovi vloge, ki jo boste posredovali na naš naslov, vas bomo razvrstili v čakalno vrsto ter vas obvestili o možnosti sprejema v našo ustanovo.

Kakšen bivanjski standard ponujate?

Dom upokojencev Polzela ponuja bivanje v enoposteljnih sobah (25), dvoposteljnih sobah (31), triposteljnih (7) in v štiri in več posteljnih sobah (28). Nekatere sobe imajo lastne sanitarije, druge souporabo sanitarij. Nekatere sobe imajo balkon oz. teraso. Vse sobe imajo lasten priključek za kabelsko televizijo. V vsakem nadstropju so skupni dnevni prostori opremljeni s čajno kuhinjo in televizijskim aparatom.

Dom razpolaga z urejenim parkom, ki nudi možnost za sprehode in prijeten počitek.

Kaj naj stanovalec ob sprejemu prinese v Dom?

Po prejemu obvestila o sprejemu v Dom vam bomo natančno pojasnili, kaj prinesete s seboj. Ker so sobe v našem Domu v celoti opremljene s pohištvom, boste s seboj prinesli svoje osebne stvari in pripomočke za osebno nego. V kolikor boste želeli, boste prinesli s seboj svoj udobni gugalnik, slike, rože… odvisno tudi od tega, ali boste svoje bivališče delili še z drugim stanovalcem, ali boste v sobi bivali sami.

Kako je poskrbljeno za zdravstveno oskrbo stanovalcev?

Glede na določila Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o zdravstveni dejavnosti je zdravstvena oskrba stanovalcev Doma upokojencev Polzela v pristojnosti Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate v Žalcu. Ta je v ambulanto Doma razporedil Selmo Opačak, dr. med., ki vodi ambulanto v Domu za potrebe naših stanovalcev 5x tedensko. S prihodom v Dom postane domski zdravnik tudi osebni zdravnik stanovalcev, v kolikor to želijo. V kolikor stanovalci potrebujejo zdravniško pomoč izven ordinacijskega časa domskega zdravnika, zdravstveno negovalna služba poskrbi za prihod dežurnega zdravnika ali nujne medicinske pomoči.

Glede na potrebe stanovalcev je Dom dodatno sklenil podjemno pogodbo z zdravniki specialisti, in sicer: z dr. Tomislavom Vouškom, dr. med., spec. psihiatrije, ki je prisoten v Domu dvakrat mesečno, Lidijo Plaskan, dr. med., spec. fiziatrije, ki je prisotna v Domu enkrat na štiri mesece in Rokom Rodičem, dr. med., spec. urologije.

Kako je poskrbljeno za zdravstveno nego stanovalcev?

Zdravstveno nego stanovalcev izvaja zdravstveno negovalna služba Doma, ki šteje: 3 dipl. med. sestre, 1 fizioterapevta, 2 dipl. delovni terapevtki, 18 srednjih medicinskih sester, 24 bolničarjev, 11 strežnic in 1 čistilko. Zdravstvena nega se izvaja v skladu z navodili zdravnika, glede na specifične potrebe vsakega stanovalca, 7 dni v tednu, vse dni v letu.

Kako je poskrbljeno za družabni del stanovalcev?

Stanovalci, uporabniki institucionalnega varstva, potrebujejo poleg osnovne zdravstvene nege in oskrbe še dodatno ponudbo, s katero skušamo zvišati kvaliteto bivanja naših uporabnikov. S sledečimi dejavnostmi želimo popestriti čas, ki ga preživljajo naši stanovalci v Domu. Dnevno se odvijajo dejavnosti, namenjene ustvarjanju prijetnega vzdušja, spodbujanju in navezovanju stikov med stanovalci in sklepanju prijateljstev ter preprečevanju izoliranosti in pasivnosti. Delujejo delavnice oz. skupine za: ročna dela, bralna ura, ustvarjalne delavnice, kuharska skupina, športna skupina, pevski zbor. Stanovalci se družijo pri bralnih uricah, jutranji rekreaciji, aktivnostih v naravi in v domski knjižnici.

Vsak mesec organiziramo 2 prireditvi z zunanjimi gosti in 3 krat letno organiziramo izlet. Te prireditve, zabavna srečanja in izleti so namenjeni vsem stanovalcem doma, ki jim zdravstveno stanje omogoča udeležbo. Za udeležbo na njih stanovalci ne prispevajo dodatnih sredstev. Vsebina prireditev je povezana z letnimi časi in prazniki. Med letom pa se srečujemo na organiziranih prireditvah, praviloma z živo glasbo: pikniki, pustovanje, praznovanje novega leta, praznovanja ob obletnici delovanja Doma in drugih priložnostih. 

Ali ponujate v Domu še dodatne storitve ?

V Domu ponujamo dodatne storitve pedikure in frizerskih storitev. Gre za posebej plačljive nadstandardne storitve, ki jih naroči stanovalec po lastni želji.

Pri kom lahko dobimo informacije o zdravstvenem stanju naših svojcev?

Informacije o zdravstvenem stanju stanovalcev so izključno v pristojnosti zdravnice, ki v Domu skrbi za zdravstveno oskrbo stanovalcev, to je Selma Opačak, dr. med.

Posredovanje informacij o zdravstveni negi stanovalcev Doma so v pristojnosti: Katarine Cijan, dipl. med. sestre, namestnice direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe, ter vodij zdravstvene nege: Natalije Kozmus, dipl. med. sestre, in Brigite Tominšek, dipl. med. sestre.

Kako urejamo dodatek za pomoč in postrežbo?

Do dodatka za pomoč in postrežbo so upravičeni prejemniki starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine ali vseh življenjskih potreb.

Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo poda upravičenec (zavarovanec), svojec ali skrbnik. Osebni zdravnik na podlagi zdravstvene dokumentacije, pregleda pacienta ter mnenja specialista pripravi potrebno dokumentacijo. Priprava te dokumentacije se ureja proti plačilu.

Dodatek za pomoč in postrežbo pa lahko na priporočenih obrazcih (povezava) vloži tudi upravičenec sam, s pomočjo svojca ali skrbnika.

Odločbo o upravičenosti do dodatka za pomoč in postrežbo in o višini le-tega izda na podlagi prejete zdravstvene dokumentacije in osebnega pregleda upravičenca Invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kako je poskrbljeno za prehrano stanovalcev?

V Domu pripravljamo vsak dan sveže pripravljeno, zdravo in starostnikom primerno prehrano in napitke. Poleg vodje kuhinje, namestnice direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe, diplomirane medicinske sestre, sodeluje pri pripravi jedilnikov še predstavnik stanovalcev. V Domu pripravljamo več vrst diet, ki jih morajo stanovalci uživati glede na njihovo zdravstveno stanje oziroma specifične zdravstvene zahteve.

Kdaj lahko obiščemo našega svojca, ki biva v Domu?

Dom je odprt za obiske svojcev, znancev in drugih obiskovalcev. Čas obiskov je neomejen, običajno od 9. oz. 10. (negovalni oddelek) do 18. (negovalni oddelek) oz. 19. ure, razen med izvajanjem nege. V sobah, kjer prebiva več stanovalcev, je pri obiskih potrebno upoštevati potrebe in zdravstveno stanje drugih stanovalcev ter navodila osebja.

Ali lahko stanovalci odhajajo iz Doma in kdaj?

Stanovalci lahko iz Doma odhajajo, kadar koli želijo. Pričakujemo, da nas bodo o daljših odsotnostih obvestili sami ali njihovi svojci, saj Dom prevzema določene obveznosti za vse svoje stanovalce. Zaradi zmanjšanja stroškov oskrbe v primeru odsotnosti, prosimo stanovalce, da nam svojo odsotnost vnaprej najavijo.

Kako se ureja plačilo oz. doplačilo oskrbe v primeru, da starostnik sam ne razpolaga z lastnimi sredstvi?

Glede na določila Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (uradno prečiščeno besedilo Ur. list RS, št. 69/04), so polnoletni otroci po svojih zmožnostih dolžni preživljati svoje starše. Glede na navedeno, so otroci za svoje ostarele starše dolžni plačati ali doplačati tudi oskrbo v institucionalnem varstvu. V kolikor polnoletni otroci sami ne razpolagajo z dovolj sredstvi za plačilo oskrbe staršev, bodo lahko v postopku na pristojnem Centru za socialno delo (kjer imajo starši stalno bivališče) urejali plačilo oskrbe za starše, ki bo v tem primeru poravnano iz občinskih sredstev. 

Kako se oblikujejo cene vaših storitev?

Cene storitev institucionalnega varstva se določajo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09). Cene standardne oskrbe sprejme Svet zavoda, k cenam oskrbe poda soglasje ustanovitelj. Svet zavoda sprejme tudi cenik nadstandardnih storitev.

Kako se razlikujejo med seboj kategorije oskrbe stanovalcev in s tem cene storitev?

Ob sprejemu vsakega stanovalca glede na njegovo zdravstveno stanje razvrstimo v kategorijo oskrbe, in sicer:

1.oskrba I – za starostnike, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči, se gibljejo samostojno in so sposobni vsakodnevna opravila (npr. lastne nege) opraviti sami. Standard oskrbe I zajema: bivanje v opremljenih in ogrevanih sobah ter čiščenje le-teh, celodnevno prehrano ter pranje osebnega in domskega perila, koriščenje vseh dnevnih oz. skupnih prostorov,

2.oskrba II – za starostnike z zmernimi starostnimi ali zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči, stanovalci pri nekaterih vsakodnevnih opravilih potrebujejo pomoč negovalnega osebja,

3.oskrba III.a – za starostnike z najzahtevnejšimi starostnimi ali zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo stalno neposredno osebno pomoč in/ali varstvo negovalnega osebja,

4.oskrba III.b – za starostnike z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo 24 urni nadzor in varstvo ter oskrbo,

5.oskrbo IV – za starostnike, ki zaradi posledic kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.

Cene oskrbe se zvišujejo glede na pomoč in nego strokovnega osebja (cena oskrbe I je najnižja, cena oskrbe III.b najvišja) in bivanjskega standarda, ki ga stanovalec uporablja. Glede na morebitne spremembe zdravstvenega stanja stanovalcev, se spreminja tudi kategorija njegove oskrbe.

Ali se stroški oskrbe znižajo v primeru odsotnosti stanovalca?

V skladu s 36. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09) se cene oskrbe znižajo za strošek živil v primeru, ko so stanovalci napoteni na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali so iz drugih razlogov odsotni in so najavili svojo odsotnost najmanj 2 dni prej. V kolikor odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dneva odsotnosti dalje. 

Skip to content