Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa

DOM UPOKOJENCEV POLZELA

Skrajšana oblika

DU Polzela

Naslov

Pot v Šenek 7

3313 Polzela

Telefon 03/703 34 00

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Odgovorna uradna oseba

Eva Lenko, univ. dipl. pravnica,

direktorica

Datum prve objave kataloga

januar 2006

Datum zadnje spremembe

september 2012

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

http://www.dupolzela.si 

Druge oblike kataloga

V prostorih Doma upokojencev Polzela, Pot v Šenek 7, 3313 Polzela, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja.

Uradne ure: ponedeljek 8. – 10. ure, sreda 13. – 15. ure, petek 8. – 10. ure. 

Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti informacijo na vpogled, pridobiti njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. 

Pristojna oseba za posredovanje informacij: Jerneja Herlah, univ. dipl. soc. delavka

Eva Lenko, univ. dipl. pravnica, direktorica Doma upokojencev Polzela, je na podlagi 2. odstavka 9. člena ZDIJZ, z dne 1. 4. 2007 za uradno osebo za posredovanje informacij javnega značaja imenovala na ta položaj Jernejo Herlah, univ. dipl. soc. delavko. Kot uradna oseba skrbi za posredovanje informacij, ki so enotne za Dom upokojencev Polzela in so opredeljene v tem katalogu.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Jerneja Herlah, univ. dipl. soc. delavka

Tel.: (03) 703-34-04

Faks: (03) 5-720-023

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Dom upokojencev Polzela, Pot v Šenek 7, 3313 Polzela

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU

Podatki o organizaciji

Dom upokojencev Polzela (v nadaljevanju: Dom) je bil ustanovljen kot javni socialnovarstveni zavod s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 022-03/93-9/44-8 z dne 6. 5. 1993, ki je bil spremenjen in dopolnjen s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Doma upokojencev Polzela v javni socialnovarstveni zavod št. 571-12/2001-1 z dne 20. 11. 2001 ter s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah Sklepa o preoblikovanju Doma upokojencev Polzela v javni socialnovarstveni zavod št. 01403-136/2009/4 z dne 6. 10. 2009.

Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod št. vložka 10/00120/00 dne 12.6.1998. 

Kratek opis delovnega področja

Dejavnost zavoda je institucionalno varstvo starejših ali odraslih s posebnimi potrebami. Izvaja se kot javna služba, ki nudi socialnovarstvene storitve (standardne, nadstandardne in dodatne storitve za svoje stanovalce). 

Dom kot osnovno dejavnost v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in aktom o ustanovitvi izvaja dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov. 

V okviru opredelitve iz prejšnjega odstavka opravlja dom sledeče dejavnosti: 

          kot osnovno dejavnost:

 • splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
 • specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
 • druge zdravstvene dejavnosti (zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija in drugo),
 • dejavnost nastanitvenih ustanov z bolniško nego, 
 • dejavnosti nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb,
 • drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe (naloge priprave okolja, družine in posameznikov na starost), 
 • drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.

          kot dodatno - gospodarsko dejavnost 

 • proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic,
 • trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
 • restavracije in gostilne,
 • slaščičarne in kavarne, 
 • priložnostna priprava in dostava jedi,
 • druga oskrba z jedmi,
 • strežba pijač,
 • oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, 
 • fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
 • organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
 • umetniško ustvarjanje,
 • druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
 • dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
 • frizerska dejavnost, 
 • kozmetična in pedikerska dejavnost, 
 • dejavnosti za nego telesa, 
 • druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene. 

Javni domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi so v lasni Republike Slovenije. Za opravljanje svoje dejavnosti javni zavodi v skladu z aktom o ustanovitvi upravljajo s stvarnim premoženjem v lastni RS. 

 

Seznam notranjih organizacijskih enot

Dom je organiziran enovito. Zaradi uspešnega doseganja poslovnih interesov in ciljev ter zaradi specifičnosti dejavnosti po posameznih delih delovnega procesa je organiziran v naslednje organizacijske enote oz. službe: 

 • služba zdravstvene nege in oskrbe,
 • služba za prehrano,
 • skupne službe,
 • pralnica.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja domov za starejše

Dejavnosti Doma upokojencev Polzela se izvajajo na podlagi:

a) Institucionalno varstvo

 • Zakona o socialnem varstvu,
 • Nacionalnega programa socialnega varstva do 2010,
 • Načrta za izvajanje NP socialnega varstva do leta 2010
 • Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev,
 • Pravilnika o uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
 • Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

b) druge dejavnosti javne službe

 • Zakona o socialnem varstvu,
 • Nacionalnega programa socialnega varstva do 2010.

c) zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije

 • Zakona o zdravstveni dejavnosti;
 • Nacionalnega programa zdravstvenega varstva RS;
 • Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;

d) javna dela

 • Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;
 • Pogodb o izvajanju javnega dela, sklenjenimi z Zavodom RS za zaposlovanje, občinami in drugimi.

3. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Hišni red

4. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Neposreden dostop

- osebno

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo v Domu. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja Doma upokojencev Polzela je v fizični obliki na voljo na sedežu Doma.

- po elektronski poti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu Doma upokojencev Polzela, kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij.

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Doma upokojencev Polzela ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Doma, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je Dom dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer:

 • tajni podatek,
 • poslovna skrivnost,
 • osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov,
 • podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka,
 • podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka,
 • podatek dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnosti Doma in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Doma in drugi.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

- osebno v prostorih

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih Doma, in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek za obravnavo vaše zahteve je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

- ustna zahteva

Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v poslovnem času Doma. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Doma. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

- preko telefona

Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno navedete, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

 

Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi Doma ni mogoča pritožba.

- zahteva ustno na zapisnik

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri Domu. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času Doma.

- pisna zahteva v fizični obliki

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov Doma  ali oddate osebno v poslovnem času.

Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Dom mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je Dom zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je Dom ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga).

Dom vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so: tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

- po elektronski pošti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in Dom drugačne obveznosti.

 

Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi

Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov Doma. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Dom upokojencev Polzela obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni, da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.

Pravice prosilca in obveznosti v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v Domu upokojencev Polzela ali preko telefona.

 

Pisna zahteva v elektronski obliki

 

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).

Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.

Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

- delni dostop

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo Dom upokojencev Polzela poskusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bomo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki, pa bomo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače naredili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

Stroškovnik

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno.

 

Polzela, september 2012

Eva Lenko, univ. dipl. pravnica,

direktorica