Plačevanje oskrbe

Oskrbni stroški se plačujejo za pretekli mesec. Ceno posamezne kategorije oskrbe določa Svet Doma s soglasjem ustanovitelja. Cenik storitev je objavljen na oglasni deski Doma. 

Oskrbni stroški se poravnavajo do 15. v mesecu za pretekli mesec. Če je plačilo oskrbnine realizirano po tem roku, Dom zaračunava zakonsko določene zamudne obresti.